ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. - есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. - коледна ваканция
05.02.2020 г.                                   - междусрочна ваканция
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас

Неучебни дни

23.09.2019г. -       почивен ден

28.10.2019г. -       почивен ден след местни избори

03.03.2020г. - Национален празник на България

01.05.2020г. - Ден на труда

06.05.2020г. - Ден на българската армия

25.05.2020г. - Ден на славянската писменост  
 

 

НВО 4 клас : 27 май - БЕЛ

                       28 май - МАТ

НВО 7 клас : 9 юни БЕЛ

                      11 юни МАТ

 

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Национална програма " Иновации в действие" 

 

Национална програма " Иновации в действие" дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики

чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността

и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални

средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване

на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

По Модул 2:  „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП“

ОУ " Христо Ботев"  е партньор  с 15 СУ „Адам Мицкевич“ гр. София.

При осъществяване на мобилността в периода 13-15.11.2019г.  участваха 4 учителя и 4 ученика, които посетиха иновативното училище.

Снимки : 1 , 2 , 3 , 4