ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Национална програма " Иновации в действие" 

 

Национална програма " Иновации в действие" дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики

чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността

и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални

средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване

на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

По Модул 2:  „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП“

ОУ " Христо Ботев"  е партньор  с 15 СУ „Адам Мицкевич“ гр. София.

При осъществяване на мобилността в периода 13-15.11.2019г.  участваха 4 учителя и 4 ученика, които посетиха иновативното училище.

Снимки : 1 , 2 , 3 , 4