ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. - есенна
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. - коледна
01.02.2022 г. - между срочна 
01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. - вторичен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) в края на VII и в Х клас
16.06.2022 г. - изпит по математика от национално външно оценяване в края на VII и в Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.     -     І - III клас (14 учебни месеца)
15.06.2022 г.     -     IV - VІ клас (16 учебни месеца)
30.06.2022 г.     -     V - VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Национална програма " Иновации в действие" 

 

Национална програма " Иновации в действие" дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики

чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността

и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални

средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване

на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

По Модул 2:  „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП“

ОУ " Христо Ботев"  е партньор  с 15 СУ „Адам Мицкевич“ гр. София.

При осъществяване на мобилността в периода 13-15.11.2019г.  участваха 4 учителя и 4 ученика, които посетиха иновативното училище.

Снимки : 1 , 2 , 3 , 4