ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г.  I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

31.05.2023 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административно обслужване

1. Преобразуване на учениците в държавните и в общинските училища

1.1 Заявление

1.1. Заявление по чл. 110 ал.2, т.2

2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

2.1 Заявление

3. Приемане на ученици във V клас

3.1. Заявление

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

4.1 Заявление

5. Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

5.1. Заявление

6. Издаване на дубликати

6.1. Заявление 

7. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 2 за брутно трудово въвеждане или доход

7.1.

8. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3 за осигуряване/ трудов стаж

8.1 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3  за осигуряване/ трудов стаж