ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Харта на клиента

Вътрешни правилаза организация на административно обслужване

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

1.1 Заявление

2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

2.1 Заявление

3. Приемане на ученици в V клас

3.1. Заявление

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

4.1 Заявление

5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

5.1. Заявление

6. Издаване на дубликати

6.1. Заявление 

7. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 2 за брутно трудово възнаграждение или доход

7.1 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП 2 забрутно трудово възнаграждение или доход

8. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3 за осигурителен/ трудов стаж

8.1 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3 за осигурителен/ трудов стаж