ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. - есенна
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. - коледна
01.02.2022 г. - между срочна 
01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. - вторичен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) в края на VII и в Х клас
16.06.2022 г. - изпит по математика от национално външно оценяване в края на VII и в Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.     -     І - III клас (14 учебни месеца)
15.06.2022 г.     -     IV - VІ клас (16 учебни месеца)
30.06.2022 г.     -     V - VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административно обслужване

1. Преобразуване на учениците в държавните и в общинските училища

1.1 Заявление

1.1. Заявление по чл. 110 ал.2, т.2

2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

2.1 Заявление

3. Приемане на ученици във V клас

3.1. Заявление

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

4.1 Заявление

5. Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

5.1. Заявление

6. Издаване на дубликати

6.1. Заявление 

7. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 2 за брутно трудово въвеждане или доход

7.1.

8. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3 за осигуряване/ трудов стаж

8.1 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3  за осигуряване/ трудов стаж